ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านลำหยัง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 โดยฮัจยีดนเล๊าะ อับดนเลาะในระยะแรกเปิดสอนศาสนาอย่างเดียว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม

     ปี พ.ศ. 2516 เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ

     ปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

    ปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตให้แปรสภาพจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (2) มาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1)

    ปี พ.ศ. 2543 ได้ขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ คณิต

    ปี พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542