วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนลำหยังวิทยามูลนิธิ

เป็นองค์การชุมชน จัดการศึกษาวิชาการศาสนาควบคู่วิชาสามัญให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

มีความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคมมีส่วนร่วม

 

            มีความรู้  หมายถึง  การให้ผู้เรียนและบุคลากรเป็นผู้ที่มีความต้องการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัยหรือรู้เท่าทันกระแสความเจริญทุกด้าน

            คู่คุณธรรม  หมายถึง  การปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรให้ยึดมั่น ปฏิบัติตามคำสอน มีจริยธรรมอันดีงามตามขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

            นำสังคมมีส่วนร่วม  หมายถึง ส่งเสริมและให้โอกาสชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งในด้านการบริหารจัดการ