พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียน

1. ผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและยึดมั่นในหลักธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม

2. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมการกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

เป้าหมาย/เป้าประสงค์

1.      พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตบนหลักการศาสนาอิสลาม