หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรวิชาอิสลามศึกษา

  -  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น      (อิบติดาอียะฮ์)

  -  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซิเฏาะฮ์)

2. หลักสูตรวิชาสามัญ

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        (ม.1 3)

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 6)

  -  การฝึกวิชาทหาร (นศท.) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 6 นมา็นมา็นหกก

3. หลักสูตรปอเนาะ

  -  อัลกรุอานและตัจวีด

  -  กีตาบ ,คุตบะฮ์, ละหมาดญะนาซะฮ์ 

  -  ดุอาอฺหลังละหมาดและซิเกร   ฯลฯ

4. หลักสูตรวิชาชีพเสริม  (ระยะสั้น)

  -  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  -  ช่างไฟฟ้า, ก่อสร้าง, ตัดเย็บเสื้อผ้า